ขุนมธุรส*ท. (1) “กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัวในวรรณกรรมของดอกไม้สด THE SOCIAL PARADIGM OF FAMILY IN THE LITERARY WORKS OF DOKMAISOD”, Institute of Culture and Arts Journal, 14(2). Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15156 (Accessed: 22February2020).