ภิรมย์รักษ์เ. (2019) “KHUEN LOY IN KHON”, Institute of Culture and Arts Journal, 21(1), pp. 128 - 136. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/137972 (Accessed: 31May2020).