เขียวมณี สมภพ. 2019. “เดี่ยวซออู้เพลงกราวใน ทางหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน) กรณีศึกษาครูจีรพล เพชรสม”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 21 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:21-34. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/99011.