จันทราสา รจนา. 2017. “ผลวิเคราะห์เส้นใยหญ้าแฝกกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา)”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 17 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:120-29. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/80485.