เรืองรอง อัควิทย์. 2017. “โดยสำคัญ ‘ปัญญา’ ของนารี: ภาพลักษณ์สตรีในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กับปัจจัยเกื้อกูลด้านการศึกษา”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 17 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:9-18. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/80430.