คงสำราญ ปรารถนา. 2022. “ปรารถนา คงสำราญ”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 24 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:5. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/259976.