ธงชัย ประวิทย์, และ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว. 2022. “วัฒนธรรมเวียดนามผ่านขนมตามเทศกาล”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 24 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:9-21. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/257669.