กระแสอินทร์ อรช, เสนาะเมือง เพกา, ไตรรัตน์วงศ์ นันทชัย, และ โรจนธรรม นภาวดี. 2022. “การพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทาง BCG”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 24 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:122-36. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/256867.