ไชยจันทร์ กัญญารินทร์. 2022. “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองรองในภาคเหนือ : การประเมินศักยภาพในจังหวัดน่าน ลำปาง เพชรบูรณ์”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 24 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:22-36. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/256708.