แซ่เจี่ย ธงชัย. 2022. “การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการแปลในระดับประโยค: กรณีศึกษาการแปล นวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 24 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:137-49. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/256458.