สิริมงคลกาล สืบศักดิ์. 2022. “เครื่องปั้นดินเผารูปแบบศิลปกรรมชุด สีสันศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 23 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:120-48. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/255573.