ทรัพย์ศรีสัญจัย วรฐ, และ วุฒิฤทธากุล วิรุฬห์. 2022. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นอับไซเคิล กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า, อำเภอวัฒนานคร, จังหวัดสระแก้ว”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 23 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:106-19. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/254727.