แซ่ตั้ง นวภู. 2022. “ไทย พม่า ความทรงจำ กระแสภูมิภาคนิยม และภาพยนตร์ : อ่านประเทศเพื่อนบ้านผ่านภาพยนตร์ ‘ถึงคน. ไม่คิดถึง (2559)’”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 23 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:10-18. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/252864.