พรอำไพสกุล นิธิอร, และ มหาวรากร สุภัค. 2022. “เทศน์มหาชาติ : ประเพณีเนื่องมาจากความกลัวเรื่อง “โลกหน้า” และ ‘กลียุค’ ในสังคมไทย”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 23 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:44-54. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/252254.