ผาณิตรัตน์ สราวุธ, ทิมวัฒนบรรเทิง สาธิต, และ นพอุดมพันธุ์ กิตติกรณ์. 2021. “การสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในเขตคลองสานสู่เมืองสร้างสรรค์”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 23 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:93-108. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/251695.