ศรีระแก้ว วงศกร, และ มหาวรากร สุภัค. 2021. “วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับข้าวในนิทานพื้นบ้านไทยและเวียดนาม”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 23 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:21-33. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/249595.