อินทรัตน์สรรเสริญ. 1. “ปฏิภาณสร้างฐานชีวิต”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 13 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2495.