อินทร์จันทร์ นพดล. 2012. “ภาพยนตร์ไทย : พัฒนาการความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 13 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2491.