แพทย์หลักฟ้าจักรพงษ์. 1. “กิจกรรมศิลปกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 13 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2489.