หนูเกื้อ กรีกมล. 2020. “การศึกษาบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะวรรณกรรมเทิดพระเกียรติ”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 22 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:24-32. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/240079.