โรหิตะสุขสิทธิธรรม. 2014. “สถานภาพของการประกวดศิลปกรรมในงานศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และต่างประเทศ STATUS OF ART COMPETITION IN THE STUDYING OF ART HISTORY IN THAILAND AND ABROAD”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 15 (2), 119-28. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/22162.