เยาวนานนท์ กิติศักดิ์, ศุภเศรษฐศิริ พฤทธิ์, นพอุดมพันธุ์ กิตติกรณ์, และ อินทร์จันทร์ นพดล. 2019. “สัญลักษณ์ไทยพวน : การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 21 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:166-85. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/218419.