ดิลกศิริธนภัทร์กฤศณัฏฐ์. 2019. “การวิเคราะห์กระบวนการในการทำละคร ของกลุ่มทำละครเพื่อการศึกษา”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 20 (2), 152-61. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/199120.