จาวิสูตรณิชาภัทร. 2019. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกับโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน : กรณีศึกษา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 20 (2), 131-38. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/199111.