ฤทธิบูลย์ประวิทย์. 2019. “การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการแต่งกายยืนเครื่องโขน-ละครรำ สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์ไทย) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 20 (2), 116-30. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/199108.