โชติกเสถียร ธนีพรรณ. 2019. “การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยผ่านประเพณีนิยม (การไหว้)”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 20 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:90-99. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/199105.