มีพร้อมรัตนเรขา. 2019. “การออกแบบลวดลายมัดหมี่ไหม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้าแฟชั่น กรณีศึกษาลวดลายผ้าโฮลเปราะห์ จังหวัดสุรินทร์”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 20 (2), 23 - 34. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/199071.