จาวิสูตร ณิชาภัทร. 2020. “การบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบัน อุดมศึกษา”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 21 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:167-76. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/191765.