ก้อนดง กรรณิการ์. 2014. “แบบเรียนเรื่องการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติระดับกลาง A TEXTBOOK OF THAI WORDS WITH SIMILAR MEANINGS FOR INTERMEDIATE FOREIGN LEARNERS”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 15 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/18889.