ภักดีรณชิต ศรีรัฐ. 2014. “การวิเคราะห์เนื้อหาของนิตยสารด้านสุขภาพไทย THE CONTENT ANALYSIS OF THAI HEALTH MAGAZINES”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 15 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/18886.