ศุภเศรษฐศิริ พฤทธิ์. 2014. “การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์: สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย E-LEARNING MEDIA DEVELOPMENT : CONTEMPORARY AESTHETICS”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 15 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/18880.