ผ่องสวัสดิ์ ชนินทร์. 2014. “คติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารุกขเทวดาในสังคมไทยมีอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูหรือพุทธศาสนากันแน่? WHERE DOES A WORSHIP OF RUKKHATEWADA IN THAI SOCIETY GET AN INFLUENCE FROM HINDUISM OR BUDDHISM?”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 15 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/18875.