แสงแดงลักขณา. 2020. “แนวความคิดหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 21 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 122 -35. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163500.