แสงวชิระภิบาลสืบสาย. 2018. “CREATIVE DESIGN : A CASE STUDY OF SELECTED THAI CONTEMPORARY ARTIST’S WORKS”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 20 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 182 -97. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163426.