อินทร์จันทร์นพดล. 2018. “An Analysis of Costume Designs for Thai Drama Series: A Case of ‘Prisana’ from 1987-2015”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 20 (1), 160 -70. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163423.