วิสุทธิแพทย์ มานพ. 2018. “A Study on Kin Kao Mai Ritual and Its Music of Karen People at Kong Mong Ta Village, Laiwo Sub-District, Sangklaburi District, Kanchanaburi Province”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 20 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:121-36. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163409.