เลิศจรุงจิตนันท์มนัส. 1. “แบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติ ระดับ ADVANCE LISTENING SKILLS PRACTICE IN THE SHORT NEWS FOR ADVANCE STUDENT OF INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 14 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15173.