ขุนมธุรส*ทรงภพ. 1. “กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัวในวรรณกรรมของดอกไม้สด THE SOCIAL PARADIGM OF FAMILY IN THE LITERARY WORKS OF DOKMAISOD”. Institute of Culture and Arts Journal 14 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15156.