พันธะพจน์นิจจัง. 1. “บทบาทของสื่อแอนิเมชันในช่วงสงครามและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2: กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น THE ROLE OF ANIMATION MEDIA DURING AND AFTER THE SECOND WORLD WAR: CASE STUDY IN UNITED STATES AND JAPAN”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 14 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15155.