ภิรมย์รักษ์เฉลิมชัย. 2019. “KHUEN LOY IN KHON”. Institute of Culture and Arts Journal 21 (1), 128 -36. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/137972.