สิริมงคลกาล สืบศักดิ์, ทิมวัฒนบรรเทิง สาธิต, ตั้งเจริญ วิรุณ, และ ศุภเศรษฐศิริ พฤทธิ์. 2018. “การพัฒนาระบบและกลไกการดำรงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 19 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:133-50. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/129942.