ทองนำ ยุทธนา, และ สุทธจิตต์ ณรุทธ์. 2018. “กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 19 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:20-32. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/129881.