เขียวมณี ส. เดี่ยวซออู้เพลงกราวใน ทางหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน) กรณีศึกษาครูจีรพล เพชรสม. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 21, n. 1, p. 21–34, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/99011. Acesso em: 16 เม.ย. 2024.