จันทราสา ร. ผลวิเคราะห์เส้นใยหญ้าแฝกกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา). วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 17, n. 1, p. 120–129, 2017. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/80485. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.