เรืองรอง อ. โดยสำคัญ “ปัญญา” ของนารี: ภาพลักษณ์สตรีในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กับปัจจัยเกื้อกูลด้านการศึกษา. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 17, n. 1, p. 9–18, 2017. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/80430. Acesso em: 1 มิ.ย. 2023.