คงสำราญ ป. ปรารถนา คงสำราญ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 24, n. 1, p. 5, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/259976. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.