ธงชัย ป. .; เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว. วัฒนธรรมเวียดนามผ่านขนมตามเทศกาล. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 24, n. 1, p. 9–21, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/257669. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.