กระแสอินทร์ อ.; เสนาะเมือง เ.; ไตรรัตน์วงศ์ น.; โรจนธรรม น. . การพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทาง BCG . วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 24, n. 1, p. 122–136, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/256867. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.