ไชยจันทร์ ก. . . การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองรองในภาคเหนือ : การประเมินศักยภาพในจังหวัดน่าน ลำปาง เพชรบูรณ์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 24, n. 1, p. 22–36, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/256708. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.