แซ่เจี่ย ธ. การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการแปลในระดับประโยค: กรณีศึกษาการแปล นวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 24, n. 1, p. 137–149, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/256458. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.